Komputor er et opplæringskontor for IT- og mediefag. Vi skal være koordinator og støttespiller for næringslivet i oppbyggingen av de nye fagene.

IT

Rekruttering

Det er et økende behov for kompetanse innen disse fagene. Det å ta inn lærlinger vil bidra til å dekke bedriftens behov for framtidig kompetanse.

Skreddersydde opplæringsprogrammer

Når du tar inn lærling får du muligheten til å lage den fagarbeideren din bedrift har behov for, ut ifra bedriftens arbeidsoppgaver.

Markedsføring og omdømmebygging.

En fornøyd lærling er god reklame. Det å være lærebedrift styrker bedriften som lærende organisasjon og er et kvalitetsstempel for bedriften.

 • Markedsfører bransjen, programområdet og lærebedriftene.
 • Rekrutterer lærlinger til medlemsbedriftene.
 • Skriver lærekontrakt.
 • Sørger for at opplæringen er systematisk, planlagt og dokumentert i henhold til lovverket.
 • Påser at fagopplæringen er tilpasset den enkelte lærebedrift og lærling ved hjelp av vårt samhandlings- og dokumentasjonsverktøy.
 • Støttespiller for lærling, faglig leder og instruktør i saker rundt fagopplæringen.
 • Melder lærlingen opp til fagprøve.

Alle medlemsbedrifter betaler en årlig medlemsavgift på 2.500 kroner uavhengig av om de har lærling eller ikke.

Dette for at vi skal ha en oppdatert medlemsliste til enhver tid.

Dere må sende inn søknadsskjema om å bli lærebedrift og kursbevis for den som skal være faglig leder.

Vi kan ta et fysisk eller digitalt møte for å bistå dere med dette. Alternativt så finner dere både søknadsskjema og kurset på mrfylke.no.

Lærlingen skal ha en lærekontrakt og en arbeidskontrakt med overlappende tidsperiode.

Når dere er godkjent lærebedrift i faget kan Komputor opprette lærekontrakten for dere og sende den til fylkeskommunen for gjennomgang.

Den sendes så til underskrift hos alle parter (bedrift, lærling, opplæringskontor og fylkeskommunen).

Opplæringskontoret er kun part i lærekontrakten og stiller ingen krav til lønn osv. i arbeidskontrakten.

Vi vil likevel oppfordre dere til å legge dere på ca. samme lønn som andre lærebedrifter i samme fag.

I løpet av en læretid på to år skal lærlingen ha en årslønn. En kan velge å gi lærlingen 50 % lønn i hele læretiden, men de fleste bedrifter velger en progresjonsstige som er slik:

 1. halvår: 30 % lønn
 2. halvår: 40 % lønn
 3. halvår: 50 % lønn
 4. halvår: 80 % lønn

Hvis en lærling jobber overtid skal han/hun ha betaling som ordinær ansatt uten fagbrev.

Ofte stilte spørsmål

Vi samarbeider med skolene om elever som skal ut i praksis i faget Yrkesfaglig fordypning. Da lages det en enkel opplæringsplan basert på den enkelte bedrifts arbeidsoppgaver slik at eleven får et innblikk i et framtidig yrke og dere blir kjent med eleven.

Vi har et godt samarbeid med NAV der voksne kandidater får arbeidstrening etter en tilpasset opplæringsplan. Arbeidstreningsperioden vil gi reduksjon i opplæringstida ved tegning av lærekontrakt. I samarbeid med fylkeskommunen finner vi et opplæringsløp som passer.

Nei. Når opplæringstida fastsatt på lærekontrakten er over og fagprøva gjennomført, er dere ferdig. Det viktigste er ar at man bidrar til at ungdommene får fullført utdannelsen sin. Dere velger selv om dere vil ansette den nye fagarbeideren.

Komputor er sikkerhetsnettet deres. Vi er tett på kandidatene og kan tidlig gå inn og bistå hvis det dukker opp utfordringer. Vi er deres støttespiller og ønsker at terskelen for å ta kontakt skal være lav.

Sammen med dere finner vi løsninger til beste for bedrift og kandidat. Om det er nødvendig å flytte kandidaten over til ny bedrift, sette opplæringa på pause eller avslutte læreforholdet, så finner vi ei løsning og bistår dere.

Dere får en ny medarbeider som har et opplæringsbehov. Behandle vedkommende som en ordinært ansatt som skal bli en del av arbeidsmiljøet deres.

Velg en som blir veileder for kandidaten under opplæringstida. Veilederen blir da den vi har kontakt med under opplæringstida og vi bistår med dokumentasjon, vurderinger og kontakt mot fylkeskommunen når det er nødvendig.

Komputor er til for at terskelen for å ta inn en lærling senkes. Ta kontakt, så avtaler vi et møte der dere kan få mer informasjon.